Prawo karne i wykroczenia

Prawo karne zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej, czyli takiej która wymierzana jest przez organ państwowy w akcie ujemnego oceniania zachowania sprawcy. Ma ona na celu ochronę wartości społecznych. Kara kryminalna jest uznawana jako taka która odpłaca złem za zło, choć w nowoczesnym państwie prawa ma na celu także nie dopuszczać powrotu do przestępstwa, czyli resocjalizować.

W ramach mojej praktyki zawodowej oferuję na wszystkich etapach postępowania - przygotowawczym, sądowym i wykonawczym m.in.:

 • zastępstwo procesowe w sprawach karnych w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego oraz powoda cywilnego, występowanie w charakterze obrońcy obwinionego w sprawach o wykroczenia
 • sporządzanie i popieranie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, głównie w zakresie przestępstw przeciwko mieniu oraz przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, takich jak oszustwo, przywłaszczenie, kradzież, udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela, pokrzywdzenie wierzyciela, Zaspokojenie wybranych wierzycieli, łapownictwo w postępowaniu egzekucyjnym
 • obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
 • wniosek o dobrowolne poddanie się karze
 • wniosek o przedterminowe zwolnienie
 • pokrzywdzony (powództwo cywilne, oskarżyciel posiłkowy, wniosek o naprawienie szkody)
 • środki odwoławcze (zażalenie, apelacja)
 • wniosek o wznowienie postępowania, skarga kasacyjna
 • wnioski o zatarcie skazania, w tym o wcześniejsze zatarcie skazania
 • wywiedzenie subsydiarnego aktu oskarżenia
 • obrona lub reprezentacja strony (oskarżyciela posiłkowego) przed Sądem Rejonowym, Okręgowym, Apelacyjnym oraz Najwyższym - na etapie pierwszej i drugiej instancji, a także w postępowaniu kasacyjnym
 • obrona i reprezentacja w toku postępowania wykonawczego
 • reprezentację w toku postępowań w sprawie o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i postępowania sądowego, w tym m.in. przeciwko obowiązkom podatkowym, obowiązkom celnym, zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami, obrotowi dewizowemu, organizacji gier i zakładów wzajemnych
 • pomagam w prawidłowym zastosowaniu instytucji tzw. czynnego żalu oraz dobrowolnego poddania się odpowiedzialności
 • udział w negocjacjach z organami ścigania, w przypadku decyzji o polubownym zakończeniu postępowania karnego (dobrowolne poddanie się odpowiedzialności)

Umów się na spotkanie.


Kontakt