Prawnik Opole

Prawnik jest to osoba zawodowo lub naukowo zajmująca się prawem. Prawnikiem lub doradcą prawnym jest osoba, która posiada wyższe wykształcenie prawnicze i uzyskała uniwersytecki tytuł magistra prawa. Absolwent prawa może co prawda prowadzić praktykę zawodową w formie doradztwa prawnego, jednak nie posiada on dostatecznych narzędzi oraz uprawnień do profesjonalnego reprezentowani swoich klientów. Prawnik taki, nie podlega żadnym organom nadzorczym ani kontroli organów samorządu. Prawnika lub doradcę prawnego nie zalicza się do grona zawodów prawniczych.

Zawody prawnicze traktowane są bowiem jako zawody zaufania publicznego. Tradycyjnie zawód m.in. adwokata i radcy prawnego uznawane są za wolne zawody, w związku z czym cechą charakterystyczną jest obowiązkowa przynależność osób je wykonujących do samorządu zawodowego. W związku z czym osoby wykonujące te zawody związane są zasadami etyki zawodowej i podlegają one odpowiedzialności dyscyplinarnej, obowiązuje je tajemnica zawodowa, a ich praktyka objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej zabezpieczającym ich klientów przed błędami i uchybieniami w obsłudze. Obecnie, różnica pomiędzy zawodem radcy prawnego, a zawodem adwokata w zasadzie się zatarła, poza drobnymi szczegółami osoby wykonujące oba te zawody posiadają takie same uprawnienia.

Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego określa ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2015 r., pozycja 507 ze zmianami). Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej. Tytuł zawodowy - radca prawny - podlega ochronie prawnej. Świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika w sprawach cywilnych, gospodarczych, administracyjnych oraz karnych lub obrońcy w sprawach karnych i karnych skarbowych (co do dnia 1 lipca 2015 r. było zastrzeżone jedynie dla adwokata i było zasadniczą różnicą między obydwoma zawodami). Radca prawny ma również prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami. Pomoc prawna radcy prawnego polega również na występowaniu przez radcę prawnego w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe.

Umów się na spotkanie.


Kontakt