Prawo cywilne

  • udzielanie porad prawnych z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego oraz zastępstwo procesowe w przedstawionym poniżej zakresie
  • przygotowywanie pism procesowych - pozew cywilny (postępowanie nakazowe, upominawcze, uproszczone, odpowiedź na pozew, sprzeciw, zarzuty); środki odwoławcze (zażalenie, apelacja); wniosek o wznowienie postępowania; skarga kasacyjna, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
  • przygotowywanie wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych
  • sporządzanie i opiniowanie projektów umów oraz reprezentowanie klientów w negocjacjach. Umowy cywilnoprawne - w szczególności umowa o roboty budowlane, umowa o dzieło i zlecenie, umowa przedwstępna, zadatek, zaliczka, sprzedaż, wynajem, dzierżawa, darowizna, pożyczka, spółka cywilna, cesja, przewóz i wiele innych umów nazwanych i nienazwanych
  • zobowiązania i skutki nie wykonania zobowiązań - w tym m.in. nienależyte wykonanie, odstąpienie, zwłoka, opóźnienie, odsetki, kara umowna, zobowiązania solidarne, bezpodstawne wzbogacenie
  • dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - m.in. odstąpienie, żądanie obniżenia ceny, żądanie naprawy rzeczy lub jej wymiany na wolna od wad
  • pomoc w sprawach spadkowych - w szczególności testament, stwierdzenie nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, wydziedziczenie, zachowek, niegodność, podział spadku
  • prawo rodzinne i opiekuńcze - separacja, rozwód z orzekaniem o winie, rozwód bez orzekania o winie, rozdzielność majątkowa, podział majątku, alimenty, pozbawienie praw rodzicielskich, adopcja
  • prawo pracy - doradzanie pracodawcom i pracownikom w sprawach dotyczących stosunków pracy; przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji, regulaminów i innych wewnętrznych przepisów prawa pracy; reprezentacja w sporach w związku z roszczeniami z zakresu prawa pracy; udzielanie porad i reprezentacja w sporach z zakresu ubezpieczeń społecznych
  • odszkodowanie, zadośćuczynienie - dochodzenie naprawienia szkód na osobie i majątkowych z wszelkiego rodzaju tytułów, w tym w szczególności: wypadków komunikacyjnych; błędów w sztuce lekarskiej; naruszeń dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych; odszkodowania za czyny niedozwolone oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów; dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od zakładów ubezpieczeń

Umów się na spotkanie.


Kontakt