Zakres usług

Kancelaria zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych, jak również oferuje pomoc prawną o charakterze doraźnym. Świadczone usługi obejmują udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii oraz umów, reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, stałą obsługę prawną oraz działalność szkoleniową.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w szczególności w zakresie:

Zakres usług:

Prawo cywilne, m.in.:
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów oraz reprezentowanie klientów w negocjacjach;
 • pomoc w sprawach spadkowych;
 • pomoc w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynienia;
 • pomoc w sprawach dotyczących ochrony dóbr osobistych;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji;
Prawo gospodarcze i handlowe, m.in.:
 • sporządzanie i opiniowanie umów gospodarczych;
 • doradztwo w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców;
 • rejestracja i likwidacja podmiotów gospodarczych;
 • przygotowywanie regulaminów i aktów wewnętrznych spółek;
 • zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych;
 • bieżąca i stała obsługa prawna podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
Prawo rodzinne i opiekuńcze, m.in.:
 • zastępstwo procesowe w sprawach o rozwód;
 • separację;
 • alimenty;
 • opiekę nad dziećmi;
 • podział majątku wspólnego;
 • odpowiedzialność za długi współmałżonka;
Prawo pracy, m.in.:
 • doradzanie pracodawcom i pracownikom w sprawach dotyczących stosunków pracy;
 • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji, regulaminów i innych wewnętrznych przepisów prawa pracy;
 • reprezentacja w sporach w związku z roszczeniami z zakresu prawa pracy;
 • udzielanie porad i reprezentacja w sporach z zakresu ubezpieczeń społecznych;
Windykacja, prawo egzekucyjne i zabezpieczające, m.in.:
 • Odzyskiwanie należności w drodze polubownej jak i sądowej i komorniczej. Pozwy o zapłatę, sprzeciw od nakazu zapłaty, zarzuty do nakazu zapłaty, pozwy i sprzeciwy do e-sądu, reprezentacja przed sądem;
 • wezwanie do zapłaty i inne pisma procesowe;
 • prowadzenie postępowań przeciwegzekucyjnych;
 • dochodzenie odszkodowań za niesłuszną egzekucję;
 • współpraca z komornikami sądowymi.
Prawo administracyjne, m.in.:
Sporządzanie odwołań i skarg od decyzji oraz innych aktów administracyjnych, sporządzanie skarg kasacyjnych, reprezentacja przed urzędami oraz sądami administracyjnymi.
Prawo karne i wykroczenia:
Zastępstwo procesowe w sprawach karnych w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego oraz powoda cywilnego, występowanie w charakterze obrońcy obwinionego w sprawach o wykroczenia.
Własność lokali - Wspólnoty Mieszkaniowe spółdzielcze, m.in:
Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych jak i ich członków w zakresie prawa o własności lokali. Sporządzanie opinii prawnych, reprezentację przed sądami oraz konsultacje dotyczące organizacji posiedzeń organów wspólnot mieszkaniowych oraz podejmowanych na nich uchwał.
Prawo autorskie i prawa pokrewne:
Usługi na rzecz twórców i podmiotów wykorzystujących rezultaty pracy twórczej innych osób. Usługi te obejmują między innymi: sporządzanie i opiniowanie umów licencyjnych i umów przenoszących autorskie prawa majątkowe; pomoc w dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich; udzielanie porad i sporządzenie opinii prawnych w sprawach związanych z prawem autorskim; pomoc w kontaktach z organizacjami zrzeszającymi twórców.
Szkolenia:
Na zlecenie Klienta Kancelaria przygotowuje materiały szkoleniowe w wersji drukowanej oraz elektronicznej. Kancelaria oferuje rozbudowaną ofertę szkoleń, których celem jest poszerzenie wiedzy w wybranej tematyce prawniczej i zdobycie praktycznych umiejętności. Temat szkoleń jest dopasowany do potrzeb uczestników, zaś stopień zaawansowania do ich aktualnej wiedzy. Przykładowe propozycje szkoleń: Windykacja roszczeń; Zawieranie umów przez przedsiębiorców; Sposoby zabezpieczenia wierzytelności w obrocie gospodarczym; Rękojmia i gwarancja w sprzedaży konsumenckiej; Odpowiedzialność i kompetencje kadry zarządzającej; Egzekucja z nieruchomości; Procedury prawne i organizacyjne związane ze zgromadzeniem w spółkach kapitałowych; Ustroje majątkowe małżeńskie. Proponujemy również tworzenie indywidualnych projektów szkoleniowych we współpracy ze zleceniodawcą. Szkolenia są prowadzone w siedzibie klienta lub w ośrodku szkoleniowym.

Umów się na spotkanie.


Kontakt