Prawo administracyjne

Prawo administracyjne reguluje stosunki pomiędzy podmiotami prawa (osoba fizyczna i osoba prawna oraz inne jednostki organizacyjne), a organami administracji państwowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Prawo administracyjne reguluje również funkcjonowanie i strukturę organów administracji. Z prawem administracyjnym ma do czynienia na co dzień każdy z nas. Prawo administracyjne reguluje m.in.: obywatelstwo i status cudzoziemców, związki wyznaniowe, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, gospodarkę gruntami, prawo budowlane czy swobodę działalności gospodarczej. Z prawem administracyjnym mamy również do czynienia żądając odpisu aktów stanu cywilnego, wydania dowodu osobistego, paszportu, czy dowodu rejestracyjnego pojazdu.

 • sporządzanie odwołań i skarg od decyzji oraz innych aktów administracyjnych, sporządzanie skarg kasacyjnych, reprezentacja przed urzędami i samorządowymi kolegiami odwoławczymi oraz sądami administracyjnymi
 • reprezentowanie we wszystkich postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej oraz Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi
 • zastępstwo w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi
 • zastępstwo w postępowaniach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • reprezentowanie w postępowaniach egzekucyjnych w administracji
 • prowadzenie spraw w toku procesu inwestycyjnego - budowlanego, poczynając od uzyskania pozwolenia na budowę lub decyzji o warunkach zabudowy do pozwoleń na użytkowanie
 • reprezentowanie w sprawach przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • prowadzenie spraw obywateli i cudzoziemców w tym nabycia obywatelstwa polskiego i zgody na pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • reprezentacja stron w sprawach podatkowych (VAT, CIT, PIT, podatków od spadków i darowizn, podatków od nieruchomości)
 • reprezentowanie klientów przed organami urzędu celnego
 • pomoc i doradztwo w sprawach międzynarodowych dotyczący opodatkowania osób prawnych i fizyczny w ramach Unii Europejskiej, jaki i w stosunkach pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a innymi krajami
 • sporządzania opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji

Umów się na spotkanie.


Kontakt