Windykacja, prawo egzekucyjne i zabezpieczające

 • dochodzenie należności w razie braku zapłaty zobowiązania
 • uczestnictwo w negocjacjach ugodowych z dłużnikami zmierzających do dobrowolnego i natychmiastowego zaspokojenia wierzytelności
 • dochodzenie wykonania zobowiązań umownych
 • zastępstwo w postępowaniach sądowych, polubownych i egzekucyjnych, z naciskiem na szybkość i sprawność postępowań
 • pozwy o zapłatę, sprzeciw od nakazu zapłaty, zarzuty do nakazu zapłaty, pozwy i sprzeciwy do e-sądu oraz inne pisma procesowe, reprezentacja przed sądem
 • pozwy o zapłatę wobec członków organów reprezentujących osoby prawne
 • uzyskiwanie tytułów wykonawczych uprawniających do egzekucji komorniczych
 • klauzule na małżonka dłużnika, spadkobierców, wspólników spółek
 • wezwanie do zapłaty przedsądowe i przedegzekucyjne
 • udzielanie porad w zakresie praw i obowiązków dłużnika oraz wierzyciela w sądowym postępowaniu egzekucyjnym
 • prowadzenie postępowań przeciwegzekucyjnych
 • prowadzenie postępowań o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności
 • skarga na czynności komornika
 • wniosek o egzekucję należności
 • egzekucja z wynagrodzenia za pracę, majątku ruchomego, rachunków bankowych, nieruchomości
 • dochodzenie odszkodowań za niesłuszną egzekucję
 • współpraca z komornikami sądowymi, w razie potrzeby czynny udział w czynnościach komornika
 • postępowanie zabezpieczające przed sądami i organami egzekucyjnymi
 • egzekucja administracyjna

Umów się na spotkanie.


Kontakt